Opinto-opas 2009 - 2010

AMK-tutkinnot 2009 - 2010
Leikkauspotilaan hoitotyö, K261-8 (K09HOISS)


Koulutusohjelma: Hoitotyön koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto: Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Opintopisteet: 22 op


Kuvaus:
Opintojaksotyyppi:
Pakollinen

Opintojakson taso
Ammattiopinnot

Opintojakson tavoite
Opiskelija
 •   omaa perustiedot ja toteuttaa leikkauspotilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä potilaan pre- intra- ja postoperatiivisessa hoitovaiheessa
 •   tuntee perustiedot tavallisimmista kirurgisista sairauksista, naistentaudeista ja syöpätaudeista
 •   ymmärtää kirurgisten sairauksien, naistentautien ja syöpätautien tuomien muutoksien aiheuttamia yksilöllisiä merkityksiä potilaan elämässä
 •   osaa toimia yhteistyösuhteissa erilaisten potilaiden kanssa
 •   noudattaa potilaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ja kykenee soveltamaan työssään hoitotyön eettisiä periaatteita ja kulttuurisia lähtökohtia
 •   osaa soveltaa kuntouttavan työotteen periaatteita leikkauspotilaan hoitotyössä
 •   osaa tukea ja aktivoida potilasta ja hänen perhettään terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn edistämisessä
 •   osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään leikkaushoidon eri vaiheissa
 •   osaa perustella toimintansa ja harjaantuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön leikkauspotilaan hoidon eri vaiheissa
 •   osaa määritellä leikkauspotilaan hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä dokumentoida hoitotyötä yhteistyössä potilaan, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa
 •   osaa potilaan peruselintoimintojen tarkkailun ja tukemisen leikkauspotilaan hoidossa ja ymmärtää syyseuraussuhteita
 •   hallitsee lääkelaskennan ja lääkehoidon leikkauspotilaan hoidossa ja toteuttaa turvallista lääkehoitoa
 •   osaa toimia aseptisesti ja infektioita ehkäisevästi leikkauspotilaan hoitotyössä
 •   tuntee tavallisimmat tutkimukset ja osaa keskeisimmät hoitotoimenpiteet leikkauspotilaan hoitotyössä

  Opintojakson sisältö:
  Tavallisimmat kirurgiset sairaudet, naistentaudit ja syöpäsairaudet
  Sairastuminen ja hoitopolku
  Leikkauspotilaan pre-, intra-, ja postoperatiivinen hoitotyö
  Lainsäädäntö ja eettinen perusta
  Potilaan ohjaus, kuntoutus ja terveyden edistäminen
  Leikkauspotilaan tarkkailu ja elintoimintojen tukeminen
  Keskeiset hoitotoimenpiteet
  Lääke- ja nestehoito sekä verensiirto
  Infektioiden ehkäisy

  Opetusmenetelmät
  Luennot, pienryhmätyöskentely, tehtävät, tutoriaalityöskentely, verkko-opiskelu, orientoiva harjoittelu, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, seminaari, opintokäynnit, klinikkatoiminta

  Arviointimenetelmät
  Kokeet ja tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan ja ohjaajan antama palaute, taitokoe

  Edellytys opintojaksolle pääsemiseksi
  Osallistuminen 1. vuoden opintoihin

  Kirjallisuus
  Eskola, K. & Hytönen, E. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana. WSOY.
  Holmia, S. Murtonen I., Myllymäki H., Valtonen K. 2006. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. WSOY.
  Iivanainen, A. ym. 2002. Haava. Tammi.
  Joensuu, H. Kouri, M. Ojala, A. Tenhunen, M. Lyly, T. (toim.) Kliininen sädehoito.
  Korte ym. 2000. Perioperatiivinen hoito. WSOY.
  Kujala P. (toim.) 2005. Infektioiden torjunta sairaalassa. Suomen Kuntaliitto.
  Nurminen, M-L. 2004. Lääkehoito. WSOY.
  Paunonen, M & Vehviläinen - Julkunen, K. (toim.) 1999. Perhe hoitotyössä.
  Ukkola, V. , Ahonen, J., Alanko, A., Lehtonen, T. & Suominen, S. 2001. Kirurgia. WSOY.

  Vastuuopettajan nimi: Katriina Juvonen

  Opintovuosi
  2. opintovuosi

  Periodi:
  1., 2., 3., 4.

  Opetuskieli
  Suomi

  Opintojakson osat

  OSA K261A-6 Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö 2,75 op
  OSA K261B-6 Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2,00 op
  OSA K261C-6 Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 2,75 op
  OSA K261D - 6 Tutoriaalityöskentely 4,00 op
  OSA K261E-6 Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 0,75 op
  OSA K261F-6 Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 0,75 op
  OSA K261G-6 Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 6,00 op
  OSA K261H-6 Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 3,00 op


 • Takaisin Sivun alkuun