AMK-tutkinnot 2009 - 2010

Sosiaalialan koulutusohjelma

HYVINVOINTIPALVELUT / Tampere, Pyynikintie 2

Koulutusjohtaja Marja-Riitta Heikkinen
Sosiaalialan koulutusohjelma, koulutuspäällikkö Sirpa Tietäväinen

Sosiaalialan koulutusohjelma  |  opinto-ohjelma
Musiikkiterapian suuntautumisvaihtoehto  |  opinto-ohjelma

Hakukelpoisuus

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja se kestää 3,5 vuotta

Koulutuksen tuottama osaaminen
Valtakunnallisesti määritellyt ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen osaamiskompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito ja vaikuttamisosaaminen, reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen sekä yhteisöllinen osaaminen.

Sosiaalialan asiakkuus kytkeytyy ehkäisevään, yhteisölliseen ja rakenteelliseen työhön. Sosiaalialan työ tehdään yhä useammin monialaisissa hankkeissa, palveluissa ja verkostoissa, joten sosionomeilta edellytetään kykyä työskennellä yhdessä muiden alojen työntekijöiden kanssa sosiaalialan asiantuntijana.

Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakaslähtöistä ja voimaannuttavaa. Alan työntekijältä vaaditaan reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhön. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyön osaaminen ovat kaikille yhteistä osaamisen aluetta. Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet työllistyvät monipuolisiin sosiaaliohjauksen ammattitehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektoreille sekä järjestöjen palvelukseen. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön, päihdekuntoutuksen, vanhustyön, vammaistyön, kriminaalityön sekä mielenterveystyön alueille. Sosiaalipedagogiikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot antavat kelpoisuuden työskennellä päivähoidossa lastentarhanopettajan tehtävissä.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Sosionomin (AMK) tutkinto rakentuu ydin- ja erityisosaamisesta. Ydinosaamista tuotetaan koko koulutuksen ajan – sillä tavalla turvataan laaja-alainen ammattitaito. Erityisosaamista tuotetaan erityisesti vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa sekä valinnaisissa opinnoissa.

Sosiaalialan koulutuksessa opiskelija voi valita vaihtoehtoisia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

Sosiaalipedagogiikan opetuksessa painottuvat pedagoginen ajattelu sekä pedagogiset työmuodot sosiaalisessa työssä. Opiskelija oppii käyttämään luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä sosiaali- ja kasvatustyössä. Palveluohjauksen ja sosiaalityön opinnoissa keskeistä on sosiaalialan asiakaslähtöisen työotteen ja psykososiaalisen tuen menetelmien hallinta. Sosiaalisessa kuntoutuksen opinnoissa korostuu sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen kuntoutuksen menetelmillä ja mm. vammaispalveluiden tehtäväkentällä toiminen.

Vapaasti valittavina opintoina voi hankkia lisää työelämä- tai projektiosaamista valinnaisella syventävällä harjoittelulla tai laajentaa taitojaan muun muassa kielissä, kansainvälisessä työssä tai erilaisten luovien menetelmien soveltamisessa sosiaalialan työssä.

Opetuksen toteuttaminen
Sosiaalialan koulutusohjelmassa opetus toteutetaan monia eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Luento-opetuksen lisäksi painotetaan yhteistoiminnallisia ryhmiä, osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin sekä tehdään kirjallisia tehtäviä. Tutkimuksellista oppimista ja tutkivaa työotetta opiskellaan ja harjaannutetaan eri tavoin. Ryhmänohjaustaitoja kehitetään menetelmäopinnoilla sekä monipuolisilla ilmaisutaidon opinnoilla. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin. Ohjatut harjoittelujaksot yhdistävät teoreettisen osaamisen käytäntöön.

Sosiaalialan koulutusohjelman rakenne 

Yhteiset perusopinnot 10 op
Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 90 op
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 35 op
Harjoittelu 45 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Yhteensä 210 op

Sosiaalialan koulutuksen tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:

Ensimmäinen opiskeluvuosi on kaikille yhteistä. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija kehittää sosiaalialan työmenetelmien osaamistaan ja suuntautuu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa sosiaalialan työn eri lähestymistapoihin ja toiminta-alueille. Kaksi viimeistä lukukautta painottuvat toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen ja opinnäytetyöhön.

Ensimmäisen vuoden teemana ovat sosiaalialan työn lähtökohdat, tavoitteet ja toimintamuodot. Opiskelija perehtyy sosiaalialan työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä ydinosaamiseen. Opiskelija harjoittaa perustaitojaan asiakastyön erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan sekä kasvatustyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija tuntee sosiaalipalveluiden tuottamisen tapoja ja muotoja.

Toisen vuoden opinnot toteutetaan enimmäkseen vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia sosiaalialan työmuotoja ja menetelmiä sekä arvioimaan ja kehittämään niitä reflektiivisellä tavalla. Teoriaopinnot sekä harjoittelut perehdyttävät erilaisiin asiakasryhmiin ja -tilanteisiin sekä yhteisöihin. Opiskelija oppii käyttämään asiakastyössä erilaisia menetelmiä ja syventää opinnoissaan sosiaalityön ja palveluohjauksen, sosiaalipedagogisen työn tai sosiaalisen kuntoutuksen osaamistaan.

Kolmannen vuoden opintojen teemoina ovat sosiaalialan työn kehittäminen, toiminnan ohjaus sekä erityisosaamisen kehittäminen. Opiskelija syventää osaamistaan asiakastyössä ja osaa soveltaa tietojaan vaativassakin asiakastyössä. Opiskelija tuntee palveluiden laatusuositukset ja perehtyy palvelujen ohjaukseen, kehittämiseen ja arviointiin. Opiskelijan opinnoissa on yli kolmen kuukauden harjoittelu, joka usein antaa aiheen opinnäytetyölle.

Neljännen vuoden viimeisen syksyn opinnot keskittyvät sosiaalialan tutkiviin ja kehittäviin työkäytäntöihin. Opiskelija laatii työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyä kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön.

Sivun alkuun

 

Musiikkiterapian suuntautumisvaihtoehto

Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja se kestää 3,5 vuotta.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Sosiaalialan koulutusohjelman musiikkiterapian suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on liittää sosiaalialan monitieteinen tietoperusta, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja sosiaali- ja terveysalan työkäytäntöjen tarkastelu toisiinsa. Työn eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, yhteisöllinen osaaminen ja ammatillisuuden kehittäminen tutkivan työotteen avulla muodostavat keskeisen tavoitteen koulutuksessa.

Musiikkiterapian suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan kuntoutus- ja hoitomuotoja, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapiaa käytetään erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa työskenneltäessä ja musiikkiterapeuttista työotetta sovelletaan ohjaus-, kasvatus-, kuntoutus-, hoiva- ja huolenpitotyön alueilla. Musiikkiterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaansa kanssa tukemalla asiakkaan yksilöllisiä toimintaedellytyksiä. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Musiikkiterapeutti työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä usein osana moniammatillista työryhmää tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Musiikkiterapeutteja työskentelee esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, vanhustenhoidossa ja vankiloissa. Musiikkiterapeutin toimia on suhteellisen vähän, joten suuri osa musiikkiterapeuteista toimii yksityisinä palveluntuottajina.

Koulutuksen rakenne ja opiskeltavat aiheet
Tutkintoon sisältyy perusopintoja, sosiaalialan koulutusohjelman yhteisiä ammattiopintoja ja suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinto. Opintoja varten opiskelija laatii yhdessä tutoropettajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Suoritettavat opinnot riippuvat opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja kokemuksesta.

Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoissa perehdytään musiikkiterapian menetelmiin ja käytännön sovellutuksiin. Tavoitteen saavuttamiseksi tutustutaan musiikki-, psyko- ja taideterapian lähtökohtiin ja vaikutuksiin, perehdytään eri terapiamenetelmiin ja sovellutuksiin ja opiskelija kehittää musiikillisia valmiuksiaan musiikkiterapiatyön tarpeisiin.

Koulutuksessa on tärkeää kehittää opiskelijan itsetuntemusta sekä henkilökohtaisia työskentelyedellytyksiä ja psykoterapeuttista ymmärrystä. Tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön opitaan ryhmäterapeuttisissa ryhmissä, yhteissoitoissa, työharjoittelussa, luennoilla, opinnäytetyön ohjausryhmissä, työnohjausryhmissä kontakti- ja verkko-opiskeluna.

Opetuksen toteuttaminen
Sosiaalialan koulutusohjelmassa opetus toteutetaan monia eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Luento-opetuksen lisäksi opiskelijat toteuttavat ryhmätöitä, osallistuvat työelämälähtöisiin projekteihin sekä tuottavat kirjallisia tehtäviä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin.

 

Yhteiset perusopinnot 10 op
Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 40 op
Suuntautumisvaihtoehdont ammattiopinnot 35 op
Harjoittelu 45 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Yhteensä 210 op

Sosiaalialan koulutuksen tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:

Ensimmäisen opiskeluvuoden teemoina ovat sosiaalialan työn lähtökohdat ja toimintamuodot, omien musiikillisten valmiuksien harjoittaminen ja musiikkiterapian perusteisiin tutustuminen sekä musiikin käyttö erilaisten kohderyhmien kanssa tehtävässä työssä.

Toisen vuoden opinnot painottuvat ammatillisten valmiuksien tarkasteluun ja musiikin vaikutusten ymmärtämiseen sekä toimintaan moniammatillissa työryhmissä. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia menetelmiä asiakastyössä.

Kolmannen vuoden opinnoissa syvennetään omia ammatillisia valmiuksia ja tarkastellaan musiikin terapeuttisia vaikutuksia erilaisten asiakasryhmien kanssa toimittaessa. Opiskelija perehtyy musiikkiterapiatyön kehittämiseen ja arviointiin. Opiskelija laatii työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyä kehittävään ja tutkivaan työotteeseen.